GARASJE OG PARKERINGSREGLER

GARASJE OG PARKERINGSREGLER

GJELDER FOR BORETTSLAGENE LØKEN I II III Endret Iht. årsmøte 16.4.2012

  1. En parkeringsplass følger leiligheten

Alle leiligheter har en parkeringsplass som er knyttet til leiligheten (enten i garasjehus, uteplass med motorvarmer, eller rekkehus). Unntak er kommunale leiligheter som har fått tildelt et begrenset antall plasser (disse disponeres via boligkontoret i kommunen).

Parkeringsplassnummer fremkommer på husleieblanketten.

De som opprinnelig har betalt innskudd for to plasser eller på et senere tidspunkt har skaffet seg en ekstra parkeringsplass ved å betale ”innskudd”, kan disponere begge plasser til leiligheten selges. Da vil Løken Felles (borettslagene) innløse ”innskuddet” kr. 5.000,- for uteplass/garasjehus og kr. 7.500,- for rekkegarasje. Plassene vil deretter bli utleid på vanlig måte.

  1. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan selge en parkeringsplass –

garasje – eller rekkegarasje – det er borettslagenes eiendom. At dette har forekommet gir ikke noe rettslig grunnlag for å videreføre denne praksisen.

Det er heller ikke lov å ”selge” tilknyttet parkeringsplass selv om beboer ikke disponerer egen bil. Beboer kan si fra til sitt borettslag som vil sørge for videre utleie.

  1. Utleie

Ledige parkeringsplasser leies ut ved henvendelse til eget borettslag.

Styret videresender beskjed til forretningsfører (BORI) som vil fylle ut leieavtale og se til at avtalt leie innkreves sammen med ordinær husleie til Borettslagene.

Borettslagene innbetaler den beregnede summen hver måned til Løken felles Sameie basert på antall parkeringsplasser og de til en hver tid gjeldende satser bestemt i Løken felles sameie. Leieinntektene føres som inntekter og utgifter for det enkelte borettslag.

Leieinntektene settes inn på egen konto til dekning av fremtidig vedlikehold og lignende.

Leieplassene fordeles mellom borettslagene etter fordelingsbrøk (antall leiligheter pr borettslag/totalt disponible plasser). Plassene fordeles etter

prinsippet: de som søker først……… (dvs. Søkedato).

 

  1. Vedlikehold og dugnadsarbeid

Borettslagene har ansvaret for at det foretas nødvendig vedlikehold av parkeringsanleggene og at utstyr o.l , til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Ved behov vil styrene organisere nødvendig dugnadsarbeid i forhold til vedlikehold som beising, maling, snørydding av tak (rekkegarasjer), rydding av søppel o.l. Alle plikter å delta.

4. Parkeringsbestemmelser:

1. Oversikt over parkeringsarealer, gjesteplasser o.l

Oversiktsskiltene over Løken viser aktuelle parkeringsanlegg. Parkering utenfor disse områdene blir bøtelagt.

Aker P-drift er engasjert av borettslagene til å stå for oppfølging av at parkerings- forskriftene følges. Merk at borettslagene har noe forskjellige bomsystemer eller ikke bom (dette er merket spesielt).

Parkeringsbestemmelsene på Løken håndheves for øvrig etter privatrettslige regler.

2. Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplassene er for besøkende og kan disponeres max 3 dager, uansett hvilke gjesteparkeringsfelt på området som blir benyttet (hvis ytterligere behov må andelseier søke om dispensasjon – eget styre – vaktmester). Merk at brukere med bostedsadresse på Løken ikke skal disponere gjesteparkeringsplassene, men vil ved overtredelse bli bøtelagt. Ved gjentagelser vil bilen bli fjernet på eiers bekostning.

3. Handicap-plasser

Det forutsettes at de som benytter disse plassene har egne parkeringskort, utstedt av borettslagene (alle borettslagene har stort sett egne hc-plasser).

4. Beboernes ansvar

Alle beboerne har plikt til å sette seg inn i parkeringsreglene og informere sine besøkende om parkeringsbestemmelsene.

5. Behov for dispensasjon ved flyttinger o.l

Ved kontakt med vaktmester eller eget styret, utstedes egne parkeringskort i denne forbindelse.

6. Bilvrak o.l

Dersom beboer hensetter biler som ikke er registrert med skilter eller er bilvrak, vil beboer bli bedt om å fjerne bilen/vraket innen 30 dager, forutsatt skriftlig varsel. Borttauing gjøres på beboers regning.

7. Flytting av biler ved snørydding og feiing av aktuelle parkeringsanlegg.

Bileier plikter å flytte bilene til angitte parkeringsområder (i motsatt fall kan bilen bli tauet bort på eiers bekostning).

8. Bruk av parkeringsplass.

Det er kun tillatt å parkere bil på plassen. Løse gjenstander som bildekk etc. kan ikke etterlates på plassen. Gjenstander fjernes uten varsel.

9. Motorvarmeledninger

Det er kun tillatt å benytte godkjente ledning til motorvarmekontakten. Ledningen skal kobles til bilen i godkjent utvendig kontakt for motorvarmer. Tilkoblingen gjennom dører og vinduer er forbudt. Det er ikke tillatt å etterlate ledninger til motorvarmer i kontakt når den ikke er i bruk.

Løse ledninger som ikke står i bil blir fjernet uten varsel. Ved lengre tids strømbruk, dvs mer enn 24 timer uten at bilen benyttes kan styret koble fra strømkilden.

10. Ladestrøm til elbiler

Ved kjøp av elbil eller hybrid-bil som lades med elektrisitet fra p-plass skal beboer søke styret om godkjenning. Beboer skal belastes for ekstra kurs og installasjon av strømmåler samt løpende forbruk, eller estimert bruk basert på kjørelengde.

Fellesstyret

Løken I – II – III

 

 

NB: Styret tar forbehold om noe er feil skrevet.